Fakty są takie!

IBM SPSS Modeler – obszerny zestaw technik analitycznych, graficzna wizualizacja wyników, integracja z bazami danych: SQL push-back, In-Database Mining, Hadoop, Spark.

Możliwość uruchamiania scoringów i innych procesów analitycznych przez użytkowników biznesowych.


Przechowywanie, udostępnianie, praca grupowa, wersjonowanie obiektów i procesów.


Dystrybucja wyników, ocen zapisywanych do baz danych lub rekomendacji dostępnych w czasie rzeczywistym poprzez systemy operacyjne.


Analizy, uczenie modeli predykcyjnych, scoringi, rozbudowane harmonogramowanie.

Architektura rozwiązania pozwalająca na elastyczne dostosowanie do wymagań organizacji oraz integrację analiz predykcyjnych z procesami biznesowymi i systemami.

Trudno przecenić korzyści płynące z możliwości wykonywania skomplikowanych operacji na ogromnych wolumenach danych samodzielnie przez osobę, która bezpośrednio korzysta z wyników w sposób łatwy i szybki z użyciem informacji zwrotnych.

Systemy korzystające z modelowania predykcyjnego


zapobieganie praniu pieniędzy,  PS AML

Dostępne w systemie modele ryzyka zbudowane w PS CLEMENTINE PRO obejmują kluczowe obszary zagrożeń: ocena ryzyka dla nowych klientów, monitorowanie klientów i monitorowanie transakcji. System może zostać łatwo zintegrowany z systemami operacyjnymi instytucji oraz dostosowany do procesów biznesowych, nie powodując opóźnień związanych z dodatkowymi procedurami. Uwzględnia wymogi regulatorów krajowych i europejskich.


zobacz więcej >>>
zapobieganie nadużyciom, PS FRAUD

Korzystanie z systemu identyfikacji przypadków podwyższonego ryzyka nadużyć pozwala elastycznie definiować scenariusze typowania nadużyć dla różnych obszarów zagrożeń, w tym nadużyć kredytowych, nadużyć wewnętrznych, nadużyć internetowych, nadużyć kartowych, nadużyć transakcyjnych i wielu innych. Dzięki otwartej architekturze PS CLEMENTINE PRO umożliwia szczegółową kalibrację wdrożonych scenariuszy oceny ryzyka, celem ich dostosowania do specyfiki i skali identyfikowanych nadużyć. Proces oceny ryzyka może być w zależności od obszaru realizowany w trybie on-line lub w trybie wsadowym.

zobacz więcej >>>
zarządzanie relacjami z klientami, PS ACRM

Dzięki wykorzystaniu zaawansowanych algorytmów PS CLEMENTINE PRO, można skutecznie wpływać na takie obszary jak zwiększenie przychodów, czy poziomu odpowiedzi z kampanii, ograniczenie odchodzenia klientów, czy pozyskiwanie nowych klientów. Umożliwia to realizację celów biznesowych poprzez właściwe określenie celów analitycznych i wykorzystanie informacji zawartych w danych. Otrzymane wyniki mogą zostać udostępnione w postaci raportu, a także modeli predykcyjnych do wsparcia działań off-line i on-line.


zobacz więcej >>>
zarządzanie procesem windykacji, PS VINDICATIO

Analityk w ramach jednego rozwiązania ma możliwość zarządzania i wykonywania analiz predykcyjnych w oparciu o dane historyczne korzystając z rozwiązania PS CLEMENTINE PRO. Pozwala na automatyczne wyliczanie scoringów, a także integrację z systemami zewnętrznymi. Dysponuje wbudowanymi modelami predykcyjnymi pozwalającymi ocenić szanse odzyskania długu na początkowym etapie procesu windykacji. Zaimplementowane są również scenariusze wykorzystania historycznych danych do poszukiwania nieskutecznych elementów strategii działania lub tworzenia oceny strategii korzystając z podejścia typu „champion challenger”.


zobacz więcej >>>

Komponenty PS CLEMENTINE PRO

IBM SPSS Modeler – pozwala programować analityczne przepływy danych w przejrzystym środowisku graficznym. Obsługuje całość procesu data mining – od dostępu do danych po wdrożenie wyników – całość procesu jest realizowana z poziomu jednego narzędzia. Program zapewnia łatwy dostęp do danych z różnych źródeł (baz danych, logów, itp.) i ułatwia ich sprawne przygotowanie i przetwarzanie na potrzeby modelowania. Umożliwia szybką budowę i ewaluację modeli na bazie szerokiego zestawu technik statystycznych i data mining, lub narzędzi zewnętrznych dostawców i algorytmów natywnych baz danych. Wdrożenie wyników może odbywać się poprzez raporty, oceny zapisywane do baz danych lub rekomendacje dostępne w czasie rzeczywistym poprzez systemy operacyjne.

PS CLEMENTINE Database - jest bazą danych PS CLEMENTINE PRO służącą do przechowywania, organizowania i udostępniania obiektów systemu. Umożliwia sprawne zarządzanie strumieniami IBM SPSS Modeler, a także strumieniami zabezpieczonymi przez twórców modeli. W zakresie automatyzacji przechowuje również harmonogramy tzn. definicje dotyczące trybu uruchamiania poszczególnych zadań przez PS CLEMENTINE PRO oraz zadania, tj. strumienie lub zestawy strumieni. PS CLEMNETINE Data base domyślnie korzysta z MS SQL Server Express, ale w ramach wdrożenia może współpracować niemal z każdą platformą bazodanową.

PS CLEMENTINE Scheduler to aplikacja, która odpowiada za uruchamianie zadań PS CLEMENTINE PRO zgodnie z ustawionymi harmonogramami. Dzięki temu wiele procesów cyklicznych może zostać zautomatyzowane dostarczając stale aktualnych informacji dla decydentów, bądź zasilając systemy operacyjne instytucji.

Arsenał algorytmów na twoje usługi!

Algorytmy grupujące pozwalają wyodrębniać jednorodne podgrupy w populacji. Przykładowo, pozwalają podzielić klientów na segmenty ze względu na sposób korzystania z usług firmy. Do tej grupy algorytmów zaliczają się m.in. metoda k-średnich, grupowanie dwustopniowe, sieci Kohonena, algorytm wykrywania anomalii.

Indukcja reguł – Celem tych algorytmów jest zidentyfikowanie, co ze sobą współwystępuje. Klasycznym przykładem wykorzystania jest analiza koszykowa wskazująca, jakie produkty są ze sobą współkupowane. W PS Clementine do tych zadań można wykorzystać m.in. GRI, Apriori, CARMA, algorytm wykrywania sekwencji.

Algorytmy klasyfikujące wskazują na przynależność do jednej z grup na podstawie zestawu charakterystyk. Dzięki nim można wskazywać, którzy z klientów odpowiedzą pozytywnie na przedstawioną ofertę lub którzy z klientów rozważają rezygnację z korzystania z usług firmy, przypisywać ryzyko kredytowe, czy też wykrywać działania fraudowe. Do tych algorytmów zaliczają się min. analiza dyskryminacji, C&RT, CHAID, QUEST, C5.0, listy decyzyjne, klasyfikator binarny, sieci neuronowe, samouczący bayesowski model odpowiedzi.

Algorytmy wykorzystywane do predykcji służą do szacowania na podstawie zadanych charakterystyk wartości dających ująć się ilościowo. Przykładowo, dzięki nim możliwa jest estymacja wartości klienta, jego wieku, czy dochodu. Do predykcji można użyć m.in. analizy regresji, regresji logistycznej, uogólnionego modelu liniowego, analizy szeregów czasowych, sieci neuronowych.

Używaj sprawdzonej metodologii data mining


CRISP-DM (CRoss-Industry Standard Process for Data Mining) to metodologia realizacji projektów oraz model procesów data mining, które zapewniają kompletną i uniwersalną mapę dla projektów mających na celu wypracowanie rozwiązań biznesowych z wykorzystaniem technik data mining. PS CLEMENTINE PRO w pełni wspiera ten model i pozwala zorganizować pracę.

zrozumienie uwarunkowań biznesowych - zadaniami tej fazy jest zrozumienie uwarunkowań biznesowych oraz zmapowanie celów biznesowych na cele analityczne i opracowanie planu projektu.
zrozumienie danych - celem tej fazy jest zidentyfikowanie źródeł danych, zapoznanie się z nimi oraz zrozumienie ich znaczenia biznesowego.
modelowanie - produktami modelowania są zarówno modele realizujące określone cele analityczne, jak również dodatkowa wiedza wynikająca z ich interpretacji.
przygotowanie danych - zadania tej fazy prowadzą do utworzenia końcowych zbiorów spełniających warunki formatu, skali pomiaru i czystości dla potrzeb modelowania oraz ich opisu dla potrzeb czytelnej interpretacji modeli. Produktami modelowania są zarówno realizujące określone cele analityczne modele, jak również dodatkowa wiedza wynikająca z ich interpretacji.
ewaluacja - celem fazy jest werfikacja modeli w świetle kryteriów biznesowych, wybór najlepszych modeli do dystrybucji i decyzja o dalszych krokach i zmianach dla kolejnych iteracji procesu.
wdrożenie - kluczowym etapem jest skierowanie wyników do odbiorców, co może oznaczać jedynie dostarczenie raportu, w projektach data mining częściej jednak dotyczy również zapisu dodatkowych informacji do baz danych lub oznacza wykorzystanie modeli dla potrzeb udostępniania odbiorcom w czasie rzeczywistym rekomendacji biznesowych

Szkolenia Data Mining

To propozycja dla tych, którzy doceniają znaczenie danych gromadzonych w firmowych i instytucjonalnych bazach danych. Ta linia kursów pokazuje, jak wiele informacji można uzyskać z istniejących danych i jak użyteczna może to być wiedza, gdy zostanie przekształcona w modele predykcyjne. Na szkoleniach uczymy jak realizować projekty data mining, by zbudowane w ich trakcie modele pracowały na rzecz danej instytucji typując klientów i rekomendując określone działania. Kursy tej serii podchodzą do zagadnień data mining kompleksowo, omawiając wszystkie etapy projektów.


Szkolenia z tej linii adresowane są do pracowników firm i administracji publicznej. W przypadku odbiorców biznesowych ich uczestnikami są zwykle osoby, które chcą typować klientów do różnego rodzaju działań takich jak: wysyłanie konkretnych ofert, propozycje programów lojalnościowych czy podjęcie skutecznej windykacji. W administracji publicznej data mining wykorzystywane jest zwykle w jednostkach odpowiedzialnych za właściwą alokację i dystrybucję środków publicznych do podmiotów. Tak więc na szkolenia tego typu zapraszamy wszystkich, którzy chcą np. sprawdzać, czy pomoc społeczna i zasiłki trafiają do właściwych adresatów, czy leki i świadczenia medyczne są właściwie rozliczane itp.


DM 1


data mining, metodyka prowadzenia projektów,
przygotowanie danych i wprowadzenie do modelowania

stanowi doskonałe wprowadzenie w świat data mining, daje też możliwość zapoznania się z programem

DM 2


data mining, zrozumienie, ocena jakości
i przygotowanie danych do modelowania

dla zainteresowanych pogłębieniem wiedzy z zakresu przygotowania danych i tworzenia danych analitycznychO Predictive Solutions

Firma Predictive Solutions (dawniej SPSS Polska) od 25 lat wspiera klientów w pozyskiwaniu informacji z danych. Oferuje wiedzę i doświadczenie oraz oprogramowanie i kompleksowe rozwiązania pozwalające efektywnie stosować analizę danych w biznesie, administracji publicznej, badaniach naukowych i edukacji.

Rozwiązania oferowane klientom wykorzystują technologie IBM SPSS, których Predictive Solutions jest głównym dystrybutorem w Polsce od 1991 roku. Na ich bazie powstały rozwiązania dedykowane dla wybranych obszarów biznesowych: przeciwdziałania praniu pieniędzy (PS AML), zarządzania relacjami z klientami (PS ACRM), zapobiegania nadużyciom (PS FRAUD) i inne. Firma tworzy również własne rozwiązania, takie jak: kompleksowa platforma analityczno-raportująca PS IMAGO PRO czy system zarządzania sprawami (PS SYMOBIS).

Od statystyki i raportowanie, poprzez data mining i rozwiązania predykcyjne, firma Predictive Solutions pomaga wykorzystywać dane by spojrzeć w przyszłość i podejmować najlepsze decyzje.

Predictive Solutions Sp. z o.o. [dawniej SPSS Polska]
ul. Racławicka 58 ⋅ 30-017 Kraków
tel. 12 636 45 35 ⋅ faks wew. 102

Formularz kontaktowy

Proszę uzupełnić pole Imię i Nazwisko

Proszę uzupełnić pole Email

Proszę uzupełnić pole Wiadomość

Proszę uzupełnić CAPTCHA


Email nie został wysłanyEmail został wysłany